Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolplan

Binnen onze Stichting mijnplein is middels het strategisch beleidsplan en het beleidsdocument kwaliteitszorg geformuleerd wat wij belangrijk vinden als het gaat om de kwaliteit van onze scholen.
Als afgeleide daarvan formuleren wij in dit schoolplan hoe wij daar de komende vier jaar verder vorm aan geven.
Dit schoolplan heeft dus als focus: kwaliteit!
Hoe is de kwaliteitszorg geregeld, wat zijn de kwaliteitsdoelen, wanneer zijn we tevreden?

Evalueren en actie ondernemen

Wij zien het schoolplan als een "levend" werkzaam document in de school, dat jaarlijks zal worden aangevuld met een evaluatie (jaarverslag) van het voorbije jaar en een concreet actieplan voor het nieuwe schooljaar op basis van het vierjarige plan van aanpak.

Wij zien het schoolplan als:
- beschrijving van de kwaliteit, van de werkelijkheid (zo doen we dat)
- planningsdocument voor schoolontwikkeling (wat willen we verbeteren?)
- verantwoordingsdocument (naar overheid en ouders)

De volledige versies van het school- en jaarplan vindt u hier:
schoolplan 2015-2019