Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Extra ondersteuning nodig?

Mijn kind heeft misschien extra ondersteuning nodig.
Wat te doen?

Als uw kind al onderwijs volgt op een basisschool?
> De school of ouders/verzorgers constateren dat mogelijk extra ondersteuning nodig is.
> De school organiseert overleg met het schoolondersteuningsteam.
Ouders/verzorgers worden hierbij uitgenodigd en denken mee over mogelijkheden. Ook zijn zonodig andere relevante betrokkenen uitgenodigd.
> De school bekijkt of de benodigde extra ondersteuning in de eigen school te regelen is.
> Lukt dit niet dan zoekt de school samen met ouders/verzorgers naar een andere geschikte school.
> Om dit goed te bespreken en te organiseren, vraagt de school een bespreking aan binnen de CAT. Ouders/verzorgers kunnen overigens ook zelf een overleg bij het EPOS of de CAT aanvragen.
> Uit dit overleg binnen de CAT volgt een besluit over de toedeling van een arrangement of een advies w.b. de toelating tot de meest geschikte school. Soms is dit een andere basisschool. Vaak een speciale (basis) school.
> Het samenwerkingsverband ondersteunt ouders/verzorgers zonodig bij de keuze van en kennismaking op de andere school.
Als u uw kind voor het eerst aanmeldt bij een school?
> Aanmelding ouders:
• Schriftelijk (bij voorkeur op het laatst 10 weken voor de zomervakantie = 6 weken ivm ondersteuningsaanbod + eventueel 4 weken uitstel).
• Vanaf 1 jaar en voordat het kind 4 jaar wordt.
• Aanmelding van jonger kind → kind wordt op wachtlijst geplaatst (als voorlopige aanmelding).
• Aanmelden op meerdere scholen (binnen en buiten swv) mag.
Op ieder aanmeldformulier moeten ouders de school van 1e voorkeur aangeven.
> Toetsingscriteria bij toelating door school:
• Respecteren de ouders de grondslag van de school?
• Hebben de ouders naar waarheid alle informatie gegeven?
• Is er aanvullende informatie nodig?
• Is er plaats op de school?
• Is er op 1 augustus sprake van een tijdelijke plaatsing? (dat is sowieso van toepassing als het toelatingsbesluit nog niet op deze datum is genomen - dan is het zelfs een verplichte (tijdelijke) plaatsing).
> De zorgplicht is niet van toepassing als:
• Ouders de door school gevraagde aanvullende informatie weigeren te geven.
• Ouders de grondslag van de school niet respecteren.
• Er geen plaats is op de school en er plaatsingsbeleid is geformuleerd.
• Er geen sprake is van extra ondersteuning.
• Er alleen sprake is van een taalachterstand.
> Beslissing toelating:
• Na maximaal 6 weken een ondersteuningsaanbod
• Evt. gemotiveerd verlengd met 4 weken uitstel
• Het aanbod is op de eigen school of een andere (speciale) school (kan ook buiten het SWV zijn).
• Gemotiveerd besluit van afwijzing op basis van SOP in combinatie met kind-, gezins-, omgevings- en schoolfactoren.
• Er is bij deze stap trajectplicht en geen toelatingsplicht voor school van aanmelding.
• Bij beslissing toelating ook kijken naar: Expertise binnen de school.
• Afspraken met andere besturen binnen samenwerkings verband: zie ondersteuningsplan.
• Wet gelijke behandeling: zijn er aanpassingen mogelijk en haalbaar bij handicap of chronische ziekte?
• In z’n algemeenheid geldt altijd het principe van redelijk
heid en billijkheid.
> Defintief besluit toelating:
• De leerling wordt geplaatst op de school van aanmelding.
• De leerling wordt gemotiveerd doorverwezen naar een andere school binnen of buiten het Samenwerkingsverband. Dit moet in overleg met de ouders.
En de school moet weten dat de leerling op de andere school welkom is.
• Als er sprake is van verwijzing naar SBO of SO moet de school voor de toelaatbaarheidsverklaring zorg dragen.
• Besluit binnen 6 of evt. 10 weken.
> Ouders gaan niet akkoord met besluit toelating:
• Ouder kunnen naar onderwijsconsulent, geschillencommissie,
passend onderwijs, commissie gelijke behandeling, de rechter.
• Ouders houden hun kind thuis → de ambtenaar leerplicht dient dan op te treden (absoluut verzuim). 

Populaire artikelen