Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voortgezet Onderwijs

Aan het eind van het schooljaar maken de kinderen van groep 7 de

Cito-entreetoets. Dit is een signaleringstoets. Er wordt onderzocht op welke onderdelen er in groep 8 nog extra geoefend moet worden, zowel op groepsniveau als voor elk kind afzonderlijk.

In oktober begint in groep 8 de voorlichting aan de ouders over het voortgezet onderwijs. Ook tijdens de klassenavond van groep 8 wordt hierover informatie gegeven. In de klas worden de kinderen wegwijs gemaakt in de soorten en de structuur van het voortgezet onderwijs.

Via de “open dagen” kunnen ze nader kennismaken met de vervolgscholen in de regio. Groep 8 doet mee aan de landelijke Cito-toets. Een schoolkeuzeadvies door de groepsleerkracht is gebaseerd op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Behalve schoolprestaties zijn interesse, inzet, motivatie en belangstelling van het kind belangrijke aspecten bij de keuze.

Als de ouders hun inschrijfformulier voor een bepaalde school (via onze school) hebben ingezonden, wordt een afschrift van het “rapportage en adviesformulier” naar de plaatsingscommissie gestuurd.

 

 

Toelating op scholen voor voortgezet onderwijs vindt in principe plaats, wanneer het advies van de basisschool positief is. Bij verschil van mening tussen ouders en basisschool vindt nader overleg plaats. Bij twijfel kan een toelatingstoets aangevraagd worden.

 

 

Stroomschema aanmeldprocedure primair onderwijs.

 In het stroomschema is de brief van OCW van december 2016 uitgewerkt. Zie voor de volledige brief: https://www.oudersonderwijs.nl/oudersonderwijs/assets/File/Brief%20met%20toelichting%20op%20het%20wettelijk%20kader%20rondom%20aanmeldprocedures%20in%20het%20po%20en%20vo(1).pdf


 

Scholen mogen werken met een zgn. ‘vooraanmelding’. Daarmee geven ouders hun interesse aan, maar het bevoegd gezag hoeft geen toelatingsbeslissing te nemen.
Ook geen voorlopige beslissing.

Een vooraanmelding is geen aanmelding. Ouders moeten dus altijd nog een
schriftelijke aanmelding doen. Het initiatief ligt daarvoor bij de ouders, maar scholen mogen hen er wel aan herinneren.

 

Populaire artikelen