Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leerstofaanbod en methodes

Het leerstofaanbod is steeds meer afgestemd op de individuele behoeften van de leerlingen. Er zijn momenten om van genoemde methodes af te wijken, de aangeboden stof uit te breiden of te beperken. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn de tijdsfactor, het niveau, de belangstelling van de kinderen, de actualiteit of gezamenlijke projecten. Het team bespreekt regelmatig of de methodes nog voldoen, of dat ze vernieuwd of vervangen moeten worden. Daarbij letten we vanzelfsprekend op de kerndoelen, zoals omschreven door het Ministerie van OC&W. Daarnaast besteedt KBS St. Jozef aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind, door de nadruk te leggen op het gezamenlijke aspect van activiteiten. In het bijzonder besteden wij aandacht aan de vorming en hantering van normen en waarden.
Als methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij de Kanjertraining. De kerndoelen rond Burgerschap en Sociale integratie worden ingevuld vanuit de taal, catechese, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde methodes. Er wordt dagelijks vanaf groep 4 gekeken naar het verkort tv jeugdjournaal. We proberen de verschillende leerstofgebieden zoveel mogelijk in samenhang en betekenisvol aan te bieden. De doorgaande lijn is hierbij erg belangrijk. Via BAS, Bouwen aan Adaptief Onderwijs, werken we hier voortdurend aan.

Populaire artikelen