Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Activiteiten in de groepen

Bij de jongste kleuters van groep 1 en 2 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat.

De kinderen leren al spelend. Dit spelen gaat door bij de oudste kleuters, maar hier hebben de leerkrachten meer een sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.
Omdat wij in heterogene groepen werken wordt er gewerkt met ´maatjes´. Aan elke nieuw instromende kleuter zal een oudere kleuter gekoppeld worden, die zal zorgen voor de nieuwe leerling.
De hulp kan zijn: helpen met regels, bij het omkleden, de weg zoeken in de klas en op de speelplaats. Op de klassenavond zult u hier verder over geïnformeerd worden. Gedurende het schooljaar worden de activiteiten in verschillende thema’s aangeboden. De ontwikkelingslijnen vormen het uitgangspunt voor de activiteiten. De leerkrachten observeren de kinderen om hun ontwikkeling in beeld te brengen.
In groep 3 starten de kinderen definitief met het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. Bij de keuze van onze leesmethode hebben we gezocht naar een methode die de les heel gestructureerd aanbiedt, daarbij rekening houdend met de individuele verschillen die er tussen kinderen bestaan. Zo is het in groep 3 mogelijk dat het ene kind een
echt leesboek zit te lezen, terwijl een ander kind middels leesspelletjes de leestechniek probeert eigen te maken.
Steeds gaat het om de ontwikkeling van diverse aspecten: zelfstandigheid, naar elkaar luisteren, denkvaardigheid, samen overleggen, initiatief nemen en ordelijk werken.
Van groep 4 t/m groep 8 komt het accent meer te liggen op het aanbieden van de leerlijnen taal, rekenen, spelling, lezen en de wereld oriënterende vakken. Aspecten als zelfstandig leren werken, leren samenwerken, eigen verantwoordelijkheid, het leren leren, nemen een steeds grotere plaats in. Kinderen ontwikkelen zich op eigen niveau (zie Adaptief onderwijs). Coöperatieve werkvormen worden veel gehanteerd.
Voor kinderen is het belangrijk om daarmee hun denken, hun luisteren, hun reageren, hun taal- en spreekvaardigheid en de samenwerking met elkaar te ontwikkelen.
Creatieve vakken en bewegingsonderwijs dragen bij aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden, sociaal emotioneel welbevinden, groepsvorming. 

Populaire artikelen